Publikationer

Nedenfor kan du finde links til publikationer, evalueringer og rapporter, som vedrører prostitution og sexkøb. Listen opdateres løbende.

 

Rapporten: Unge til salg – Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge, 2015, udarbejdet af LivaRehab – Center for behandling og rehabilitering

 

Rapporten: Unges holdning til køb og salg af sex, 2014, TNS Gallup, bestilt af Reden

http://redenung.dk/files/media/gallup2.pdf

 

Rapporten: Sexual exploitation, prostitution and its impact on gender equality, 2014, Europaparlamentets direktorat for Citizens’ rights and constitutional affairs

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-FEMM_ET(2014)493040_EN.pdf

 

Prostitution i Danmark, en kortlægning, Rapport fra SFI (2011), Det nationale forskningscenter for velfærd, Kofod, J., Dyrvig, T. F. m.fl.

http://www.altinget.dk/misc/Prostitution.pdf

 

Den norske evaluering af sexkøbsloven: Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester (2014), Justis- og beredskapsdepartementet, Vista Analyse

https://www.regjeringen.no/contentassets/0823f01fb3d646328f20465a2afa9477/evaluering_sexkjoepsloven_2014.pdf

 

Den svenske evaluering af sexkøbsloven: Förbud mot köp av sexuell tjänst En utvärdering 1999–2008 (2010), Statens offentliga utredningar,

http://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049

 

Rapporten: Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen (2013), Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Rambøll

http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/Menneskehandel/Ramboell_-_Kortlaegning_af_prostitutionsefterspoergslen.pdf

 

Rapporten: Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede (2013), Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/prostitutionsrapport.pdf