Vedtægter

Vedtægter for Netværksgruppen – For kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution

 

§ 1 Navn

Netværksgruppen – for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution.

Foreningen er stiftet den 23. april 2015

 

§ 2 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune, Jydeholmen 4, 1. Sal, 2720 Vanløse

 

§ 3 Formål

Foreningen ’Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution’ er en ikkereligiøs, upolitisk, non-profit, almennyttig forening.

Foreningen anser prostitution som vold mod mennesker og køb af prostitution for et kommercielt seksuelt overgreb.

Foreningens formål er at arbejde for et samfund med mindst mulig prostitution, bl.a. ved at forholde sig kritisk til fænomenet prostitution, seksuelle kulturer og magtforhold mellem kønnene samt ved at arbejde for, at kommercielle seksuelle overgreb straffes på lige fod med andre voldsforbrydelser.

Formålet søges opnået især ved at der arbejdes for:

- at indføre et forbud mod køb af kommercielle seksuelle overgreb,

- at fastholde rufferiparagraffen, som en beskyttelse mod, at andre tjener på ens prostitution,

- at fastholde den nuværende afkriminalisering af den prostituerede,

- at informere befolkningen om mænds kommercielle seksuelle vold mod prostituerede,

- at informere befolkningen om prostitutionens skadevirkninger og senfølger,

- at styrke den sociale indsats for nuværende og tidligere prostituerede,

- retten til permanent opholdstilladelse i Danmark for personer, der anerkendes som ofre for menneskehandel til prostitution.

 

§ 4 Medlemskab

stk. 1. Foreningen tilbyder tre typer af medlemskab.

stk. 1.1 Aktive medlemmer:

Aktive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution og som ønsker at arbejde aktivt for foreningens formål. For at blive optaget som aktivt medlem kræves det, at ansøger støtter foreningens formål og midler, jf. § 3.

Aktive medlemmer dokumenterer med deres personlige beretning på hjemmesiden (evt. anonymt) deres aktive medlemskab af Netværksgruppen og deltager i Netværksgruppens møder, aktiviteter og arrangementer.

Aktive medlemmer får, udover adgang til en lukket Facebookgruppe ”for Netværksgruppens aktive og passive medlemmer”, adgang til en lukket Facebookgruppe ”for aktive medlemmer”. Som aktivt medlem har man adgang til foreningens generalforsamling og har stemmeret.

Stk. 1.2 Passive medlemmer

Passive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution og som alene bakker op om foreningens formål og arbejde. For at blive optaget som passivt medlem kræves det, at ansøger støtter foreningens formål og midler, jf. § 3.

Passive medlemmer får adgang til Netværksgruppens lukkede Facebookgruppe ”for aktive og passive medlemmer”. Denne gruppe opdateres løbende med Netværksgruppens aktiviteter. Passive medlemmer vil ikke få adgang til Facebookgruppen ”for aktive medlemmer”.

Stk. 1.3 Støttemedlemmer

Støttemedlemmer er medlemmer uden prostitutionserfaring, der støtter foreningens formål og midler, jf. § 3. Støttemedlemmer har ikke adgang til foreningens lukkede Facebookgrupper, idet disse er forbeholdt foreningens aktive og passive medlemmer. Støttemedlemmer har mulighed for at holde sig orienteret via foreningens åbne støtteside på Facebook og vil derudover få tilsendt et nyhedsbrev ca. to gange årligt om foreningens aktiviteter.

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen samt foreningens bestyrelse er forpligtet til at leve op til foreningens formål og midler i sine udtalelser og i sin adfærd. Udtalelser og adfærd, som skader foreningens formål, kan efter bestyrelsens beslutning medføre, at medlemmet ekskluderes fra foreningen, ligesom brud på tavshedspligt, udgivelse af personfølsomme oplysninger om andre medlemmer af foreningen, vil føre til eksklusion, se § 9.

 

§ 5 Rettigheder og pligter

Stk. 1 Foreningen ’Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution’ er en medlemsforening, hvor medlemmerne arbejder for at fremme foreningens formål, jf. § 3.

Stk. 2 Der kan ved et flertal fastsættes kontingentsatser for medlemskab på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budget.

Stk. 3 Hvis et medlemskontingent fastsættes, vil det forfalde i en rate, med betaling den 1.1. Ved optagelse i foreningen betales resterende kontingent for året. Hvis der søges om optagelse i april, vil der altså blive opkrævet kontingent for april-december.

Stk. 4 Bestyrelsen har pligt til at opbevare medlemskartoteket aflåst og på et sikkert sted, så alle medlemmernes identitet sikres anonymiseret.

Stk. 5 Det er talspersonen og talspersonen alene, der må udtale sig på foreningens vegne. Talspersonen vælges på den årlige generalforsamling. Talspersonen kan efter særlig aftale og med bestyrelsens godkendelse, uddelegere opgaver, der fremmer foreningens formål, jf. § 3.

Stk. 6 For al stemmeafgivning og valgbarhed i foreningen ’Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution’ kræves 3 måneders medlemskab. Dersom et medlem er kommet i restance med et eventuelt kontingent, fortabes valgret og valgbarhed.

 

§ 6 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse træder straks i kraft.

Stk. 2 Allerede betalt kontingent kan ikke refunderes ved udmeldelse af foreningen.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse eller eksklusion af et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider imod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov vis har tilsidesat sine medlemspligter, herunder sin tavshedspligt.

Stk. 2 Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning, skal der udarbejdes en skriftlig sagsfremstilling, som skal sendes til høring hos medlemmet. Efter gennemgang af høringssvar træffes beslutning om fortsat medlemskab eller eksklusion. Beslutningen skal meddeles medlemmet skriftligt. Eksklusion medfører at medlemsrettighederne inddrages. Et udelukket eller ekskluderet medlem kan indbringe beslutningen for den førstkommende generalforsamling som særligt punkt på dagsordenen. Hvis et medlem ekskluderes, vil medlemmet ikke få refunderet allerede betalt kontingent.

Stk. 3 Generalforsamlingen træffer med simpelt flertal den endelige beslutning om udelukkelse eller eksklusion, såfremt eksklusionen indbringes.

Stk. 4 Et udelukket eller ekskluderet medlem kan ved fremsendelse af skriftlig og begrundet anmodning søge om genoptagelse i foreningen. Anmodningen skal behandles på førstkommende ordinære generalforsamling. Reglerne for behandling af genoptagelse følger bestemmelserne i stk. 2 og 3.

 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser.

Stk. 2 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser indgået af bestyrelsen på vegne af foreningen.

 

§ 10 Formue

Stk. 1 Ingen medlemmer kan få andel i foreningens formue eller udbytte af nogen art i forbindelse med udmeldelse eller foreningens opløsning.

Stk. 2 Foreningens økonomiske midler holdes adskilt på en særskilt konto i foreningens navn.

 

§ 11 Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af forkvinden sammen med kasserer.

Stk. 2 Væsentlige økonomiske dispositioner kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

§ 12 Kontingent

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent

Stk. 2 Medlemskab er pr. den 23. April 2015 fastsat til:

1) Medlemskab for aktive medlemmer 0 kr. årligt.

2) Medlemskab for passive medlemmer 0 kr. årligt.

3) Støttemedlemskab for enkeltpersoner: 240 kr. årligt.

4) Støttemedlemskab for foreninger og organisationer: 480 kr. årligt.

 

§ 13 Generalforsamlinger

 

Stk. 1 Ordinær generalforsamling

Stk. 1.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1.2 Foreningen afholder sin årlige ordinære generalforsamling inden udgangen af marts måned med indkaldelse via den hemmelige ”Facebookgruppe for aktive og passive medlemmer” og via mail til foreningens støttemedlemmer mindst 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 1.3 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og kan sendes via mail til foreningens bestyrelse.

Stk. 1.4 Generalforsamlingen er for alle foreningens medlemmer.

Stk. 1.5 Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men kan stille op til valg.

Stk. 1.6 Forsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen.

Stk. 1.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Forkvinden aflægger beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af talsperson
  7. Valg af revisor
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

 

Stk. 1.8 Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan nedsætte udvalg.

Stk. 1.9 Beslutninger på den ordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Stk. 1.10 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde.

Stk. 1.11 Referat fra den ordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten. Referat skal ligge til gennemsyn på foreningens kontor senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse og vil ligeledes være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2.1 Bestyrelsen kan til enhver tid kræve en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.

Stk. 2.2 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 20 medlemmer fremsender skriftlig begrundet forslag herom. Herefter skal bestyrelsen inden for 30 dage med indkaldelse via Facebook eller mail med 14 dages varsel indkalde medlemmerne.

Stk. 2.3 Indkomne forslag kan rekvireres hos bestyrelsen senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk. 2.4 Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med simpelt flertal, med mindre andet er angivet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal anvendes, såfremt fem medlemmer forlanger det.

Stk. 2.5 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling godkendes og underskrives af dirigenten. Referat kan rekvireres hos bestyrelsen senest 1 måned efter afholdelse og vil ligeledes være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

§ 14 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forkvinden består af en næstforkvinde, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Forkvinde, næstforkvinde og kasserer vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan vælge en daglig leder og bemyndige denne til at træffe almindelige daglige beslutninger, som er nødvendige for ledelsen. Bestyrelsen er foreningens daglige politiske ledelse imellem generalforsamlinger og er bemyndiget til at træffe beslutninger om aktiviteter eller andet, der ligger inden for foreningens formål. Bestyrelsens beslutninger er bindende for foreningens medlemmer. Bestyrelsen er forpligtet til, på alle niveauer, at udvikle og fremme et godt informations- og formidlingsniveau i foreningen. Referater fra bestyrelsesmøder skal ligge til gennemsyn på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling overordnede administrative og økonomiske målsætninger for det kommende år.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde ca. hver anden måned.

Stk. 6 Ved den stiftende generalforsamling vælges forkvinde for 2 år af gangen og kasserer og næstforkvinde for et år. Ved førstkommende generalforsamling vælges herefter kasserer og næstforkvinde for 2 år, således at forkvinde er på valg forskudt af kasserer og næstforkvinde. Ligeledes vælges ved den stiftende generalforsamling 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år af gangen samt 1 suppleant for 1 år af gangen.

 

§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.

Stk. 3 Hvis ikke fremmødet på den ordinære generalforsamling er tilstrækkeligt, men forslaget i øvrigt opnår mindst 2/3 flertal, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling med det stillede forslag som eneste punkt til behandling på dagsordenen.

Stk. 4 For vedtagelse af vedtægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte ved skriftlig afstemning stemmer for det stillede forslag.

 

§ 16 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til lignende formål som anført i § 3 eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 23. april 2015.